Regulamin

Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO WYDAWNICTWOPASJA.PL

1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez WYDAWNICTWO PASJA z siedzibą w Inowrocławiu (adres siedziby: ul. Skryta 4, 88-100 Inowrocław); NIP: 556-001-01-37; REGON: 090562009; oraz adres poczty elektronicznej: biuro@wydawnictwopasja.pl.

1. Sklep prowadzi sprzedaż wybranych oryginalnych Towarów za pośrednictwem sieci Internet – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.wydawnictwopasjal.pl

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Wydawnictwo Pasja, z siedzibą w Inowrocławiu zwanym dalej Sprzedającym.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym www.wydawnictwomartel.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.

5. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu tel. 600394754 oraz kontakt za pomocą poczty elektronicznej biuro@wydawnictwopasjal.pl ze sklepem jest możliwy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

6. Możliwy jest także kontakt pisemny ze sklepem pod adresem: Wydawnictwo Pasja, ul. Skryta 4, 88-100 Inowrocław.

2. Przyjęcie i realizacje zamówienia

7. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru w Sklepie Internetowym, Zamawiający musi wykonać następujące czynności: wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, dokonać wyboru Towaru, umieścić Towar w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj do koszyka” i złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty. Kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” powoduje wiążące złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Wraz ze złożeniem Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Składając Zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, a w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, i akceptuje jego postanowienia.

8. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność wykonywania czynności prawnych. W przypadku składania zamówienia przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

9. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Ceny podane na stronach sklepu internetowego www.wydawnictwopasja.pl są cenami brutto. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy. O łącznej cenie wraz z podatkiem VAT Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, pobrania) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu.

10. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia, niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub wydłużenia realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji/składania zamówienia, będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.

12. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom do żadnych celów, za wyjątkiem działań niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym np. wysłania przesyłki.

13. W ramach realizacji zamówień internetowych Sprzedający może kontaktować się z Zamawiającym drogą telefoniczną, bądź mailową.

14. Termin dostawy Produktu przez sprzedającego do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

14.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

15. Płatności dokonać można poprzez:

15.1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: Pekao S.A.. Numer rachunku: 39 1240 1196 1111 0011 3187 1095

15.2 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.

15.3 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayPro SA przez Sklep celem realizacji płatności. PayPro SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi od Klienta. Administratorem danych osobowych Klienta koniecznych do realizacji płatności jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-198), przy ul. Pastelowej 8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej. PayPro SA powiadomi Klienta o statusie realizacji płatności, rozpatrywanej reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayPro. Klient wybierając Płatność elektroniczną lub Płatność kartą przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe postanowienia zezwalając na zlecenie przez Sklep realizacji płatności przez PayPro.

16. Termin płatności:

16.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym okresie zamówienie zostanie anulowane.

17. Wybór sposobu transportu oraz płatności dokonuje przy składaniu zamówienia Kupujący.

18. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

19. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, poczty polskiej bądź firmą INPOST.

20. W Sklepie Internetowym obowiązują następujące koszty dostawy w wysokości:

20.1 Przy przedpłacie (płatność przelewem internetowym lub tradycyjnym): ceny dostawy ustalane są przy składaniu zamówienia. (koszt dostawy uzależniony jest od ilości produktów, wyboru sposobu dostawy itd.)

20.2 Dostawa w przypadku przedpłaty na konto sprzedającego na zakupy powyżej 200 zł brutto, odbywa się na koszt Sprzedającego.

3. Gwarancja i reklamacje

21. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki.

22. Kupujący w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownej informacji telefonicznie, listownie lub wiadomość e-mail. Do złożenia odstąpienia od umowy Klient może wykorzystać wzór oświadczenia odstąpienia od umowy formularz zwrotu. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym (produkt wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez nabywcę). Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Zwrot kosztów zakupu z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Sprzedającemu. Do zwrotu należy dołączyć dowód zakupu tj. paragon, faktura lub dowód zapłaty.

23. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. W przypadku gdy Konsument opłacił zamówienie przy odbiorze, zwrot pieniędzy nastąpi na numer rachunku bankowego podanego w formularzu zwrotu, w którym Konsument równocześnie wyrazi zgodę na taką formę zwrotu płatności.

24. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami pkt 23 Regulaminu, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez Sklep inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostarczenia, Sklep Zwraca koszt dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.

25. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

26. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.

27. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru wolnego od wad na adres Sprzedającego z załączonym opisem powodu reklamacji, kserokopią rachunku towaru (paragon, faktura VAT) do 2 lat od zakupu.

28. Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia żądania wymiany towaru na nowy zawsze, gdy stwierdzi niezgodność towaru z umową. Sprzedający w terminie 14 dni ma obowiązek ustosunkować się do żądania Kupującego.

29. Reklamacja towarów objętych gwarancją na wady mechaniczne następuje na zasadach ustalonych dla towaru. Do reklamowanego produktu dołączyć należy dowód zakupu towaru (paragon, faktura VAT).

30. Mimo dołożenia wszelkich starań, sprzedający nie gwarantuje, że publikowane informacje o produkcie nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

4. Polityka ochrony prywatności.

31. Podczas korzystania ze Sklepu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych.

32. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 26 jest WYDAWNICTWO PASJA z siedzibą w Inowrocławiu (adres siedziby: ul. Skryta 4,88-100 Inowrocław).

33. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Skryta 4 (88-100 Inowrocław) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@wydawnictwopasja.pl

34. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

35. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności.

5. Postanowienia końcowe

36. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy przedmiotów zakupionych przed zmianami).

37. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego powiadamiania o tym.

38. Kupujący zawsze informowany jest o zmianach w regulaminie (formę informacyjną ustala Sprzedający). Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Kupujący ma prawo zaakceptować lub odrzucić postanowienia regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie zakupu.

39. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

40. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji.

41. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 01.01.2023 r. i obowiązują do odwołania.

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi, lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres biuro@wydawnictwopasjal.pl lub na adres naszej firmy.

ons related to refunds and returns.